22/10/2020 17:03
Xem với cỡ chữ

Chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-VPCP quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Thông tư này quy định các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ và việc quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương và các cơ quan đơn vị trực thuộc; UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; UBND xã, phường thị trấn. Các cơ quan: Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam; các tổ chức, cá nhân liên quan khác.
Thông tư nêu rõ: Các chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ gồm: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Khoản 3 Điều 48 Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 63 /2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính; báo cáo về tổ chức các cuộc họp theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; báo cáo kết quả chuẩn hóa, điện tử hóa chế độ báo cáo, triển khai hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương theo Nghị định 09/2019/NĐ-CP về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; báo cáo tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công báo theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Thông tư cũng nêu rõ Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần đánh giá được công tác quản lý, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương; trong đó nêu rõ ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đánh giá kết quả thực hiện các đề án được giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong đó nêu rõ: Chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật; ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị…
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2020.
Hoàng Vũ theo TTXVN
Tìm theo ngày :

Khách online:11164
Lượt truy cập: 9382372