24/09/2020 00:00
Xem với cỡ chữ

Sáp nhập Chi nhánh NHPT Sóc Trăng vào Chi nhánh NHPT KV Cần Thơ

Ngày 22/9/2020, HĐQT NHPT ra Quyết định số 370/QĐ-NHPT về việc sáp nhập Chi nhánh NHPT Sóc Trăng vào Chi nhánh NHPT khu vực Cần Thơ và Quyết định số 371/QĐ-NHPT về việc thành lập Phòng Giao dịch Sóc Trăng kể từ ngày 01/10/2020.

     Theo đó, Chi nhánh khu vực Cần Thơ kế thừa mọi trách nhiệm, quyền lợi của Chi nhánh NHPT Sóc Trăng; tiếp nhận vốn, tài sản, nhân sự, các công việc đang thực hiện của Chi nhánh NHPT Sóc Trăng theo hướng dẫn của NHPT; tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về tín dụng của Nhà nước, các nhiệm vụ khác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
     Phòng Giao dịch Sóc Trăng được đặt tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của HĐQT, có con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch tại NHTM trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Theo Quyết định số 370, 371/QĐ-NHPT

Tìm theo ngày :